top of page

PRIVACY POLICY

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MINUS SELİN KOÇ TİCARİ İŞLETMESİ(“Şirketimiz”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Şirketimiz müşterilerine/kullanıcılarına, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. Şirketimiz ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.minusofficial.com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politikadan (Politika) erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında; hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacına ve yine aşağıda yer alan işlenme amaçlarına uygun olarak paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimiz sunulan ürün ve hizmetlerden Kişisel Veri Sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi; Şirketimizin İş Ortakları ve/veya tedarikçileri ile operasyonlar gerçekleştirilmesi; Kişisel Veri Sahiplerinin Şirketimiz nezdinde oluşturulan kayıtlarına sonraki alışverişlerinde ulaşılması, bu veriler ile isim/soyisim benzerliği vb. sebeplerle karışıklığa mahal vermeden otomatik yolla fatura tanzim edilmesi; Şirketimiz nezdinde oluşturulan kayıtlar vasıtasıyla müşterilerin satışa konu ürün ve hizmetlere ilişkin genel veya kişiye özel kampanyalardan yararlanmalarının sağlanması; sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların müşterilere posta, e-posta, SMS ve telefon yoluyla iletilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin Kişisel Veri Sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Kişisel Veri Sahiplerine önerilmesi ve ulaştırılması; müşterilerin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanma sürekliliği ve devamlılığı da göz önünde bulundurularak müşteriye katalog ve kampanyaların müşteriye önerilmesi ve ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin satın alma ve satış sonrası süreçlerinde ve yeni alışverişlerde; satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde tadil edilmesi, satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin şikâyet ya da inceleme taleplerinin karşılanması ve bu konuda müşterilere bilgi verilmesi; birebir veya entegre pazarlama faaliyetinin, satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonlarının yürütülmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari ve hukuki işlemler ile Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamaya yönelik faaliyetler ve mali işler süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda Şirketimiz tarafından, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin ve finans operasyonları ile ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası sürecini de kapsayacak şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; bu doğrultuda müşterilere posta, e-posta ve telefon ile ulaşılması; Şirketimize talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet takip ve yönetiminin sağlanması; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında Kişisel Verileri işler.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri aktarma şartları kapsamında Şirketimiz ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken muhtelif projeler yürütmek ve hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek; mevzuat, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetleri gerçekleştirmek; ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimi ve denetimini sağlamak; müşterilerin satış ve satış sonrası, talepleri doğrultusunda ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde ürünlerin tadil edilmesi; müşterilere posta, e-posta ve/veya telefon yoluyla kampanyaların bildirilmesi, katalogların basımı ve ulaştırılması amaçlarıyla Şirket İş Ortaklarına, Şirket Paydaşlarına, Şirket Yetkililerine ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi ve ilgili özel hukuk kişilerince mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi durumlarında; Şirketimiz hukuken yetkili kılınan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuken yetkili kılınan Özel Hukuk Kişileri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişilere/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen istisnalardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesi ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, yine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddeleri ile Politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle ve/veya Şirketimizin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortam gibi muhtelif yollarla toplanır ve Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hakları
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak sizlere haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanunun 11. maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu bildirir.

Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle EK’te yer alan Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığıyla veyahut iadeli taahhütlü mektupla Yaşamkent mahallesi 3117.sokak no :7 Yaşamkent/ Çankaya- ANKARA adresine iletilmesi,
– Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak minus@minusofficial.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen/öngörülecek bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel Veri Sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

EK : Başvuru Formu

ELUCIDATION WORDING ON THE PROCESSING AND PROTECTION OF THE PERSONAL DATA

This public disclosure text is drawn up by MINUS SELİN KOÇ TİCARİ İŞLETMESİ (“Our Corporation”) for the purpose of explicating and providing information for the customers/users of the Corporation and the entire individuals related to our Corporation including the ones benefiting from our products and services regarding the processing of the Personal Data, acting with the capacity of data supervisor in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698. You may access detailed information regarding the processing of your Personal Data disclosed by you to our Corporation on our website www.minusofficial.com

  1. Purpose of Processing of Personal Data

In the context of your legal relation established with our Corporation; the Personal Data you disclosed shall be processed by our Corporation in accordance with the law and the Law on Protection of Personal Data and the processing purposes stated hereinafter. Accordingly, to be limited with the following purposes; our Corporation processes the Personal Data for the purpose of the performance of the endeavors by the business units of our Corporation that are required for the Personal Data Holders to benefit from the products and services offered by our Corporation; realization of operations with the Business Associates and/or suppliers of our Corporation; accessing to the records of the Personal Data Holders within our Corporation for the further shopping transactions, issuing invoice by automated means with this data by not giving rise to confusion due to reasons name/surname resemblance; ensuring that the customers benefit from the general or customized campaigns and offers related to the merchantable products and services by means of records generated within our Corporation; communicating the campaigns related to the products and services offered to the customers through mail, e-mail, SMS and phone calls; recommending and communicating our products and services to the Personal Data Holders upon customization thereof based on the appreciation, habit and pattern of use and requirements; performance of the required endeavors aiming for the catalogs and campaigns to the customers to be offered and communicated to the customers in consideration of the customers’ continuation and sustainability of using the products and services of our Corporation; amending and altering the products and services offered to be compliant with the requirements and uses of the customers both within the purchasing and the post-sales processes and for the new purchases of the products and services offered; responding to the complaints or requests for inspection related to the products and services purchased and notifying customers in this respect; execution and performance of one-to-one or integrated marketing operations, sales and post-sales operations and purchasing operations; fulfillment of the obligations within the scope of the occupational health and safety and taking the required precautions and measures for the purpose of execution and performance of the human resources policies of our Corporation; performance and steering the financial affair processes and activities for the purpose of ensuring the physical security and auditing of the locations of our Corporations along with the administrative and legal processes towards the communication executed by our Corporation; execution and management of the intracompany system and application management operations by our Corporation, communication, market survey and social responsibility activities and finance operations as well as the product/project/manufacturing/investment quality processes in line with the purpose of determination and implementation of the commercial and business strategies of our Corporation, planning and/or execution of the customer relationship management processes to include the planning and/or execution process of the customer satisfaction activities; contacting with the customers through mail, e-mail and phone calls accordingly; contacting with the Personal Data Holders communicating their requests and complaints to our Corporation and ensuring the following up and management of the requests and complaints; establishment and tracking of the visitor records within the scope of the terms and conditions of the Personal Data processing set forth in Article 5 and 6 of the Law on Protection of Personal Data.

   2.Recipients and Grounds of Personal Data Disclosure

Within the scope of the terms and conditions of the Personal Data set forth in Article 8 and 9 of the Law on Protection of Personal Data, our Corporation can transfer the Personal Data to the Corporation Business Associates, Corporation Stakeholders, Corporation Officials and/or the third parties/organizations to be designated thereof to serve the purposes of ensuring the establishment objectives of the business partnership established for the purposes such as execution and performance of miscellaneous projects and receiving services while sustaining the commercial operations of our Corporation; realization of the operations and activities performed within the scope of the regulation, effectiveness management and corporate communication processes; designing the strategies with respect to the commercial operations and ensuring the optimal management and supervision thereof; alteration and modification of the products based on the requirements and use of customers upon their requests communicated during the sales and post-sales process; notifying the customers regarding the campaigns by means of mail, e-mail and/or phone calls and printing and deliverance of the catalogs. Furthermore, upon required by the relevant public institutions and organizations within the scope of their legal authorities and by the relevant private legal entities within the scope of their legal authorities in accordance with the provisions of the legislation, our Corporation is entitled to transfer and disclose the Public Institutions and Organizations that are legally authorized and Private Legal Entities and/or third parties/organizations designated by those that are legally authorized.

In the event that the process activity realized for the above-cited purposes fails to fulfil any of the exemptions and exceptions anticipated within the scope of Law, your expressed consent shall be sought by our Corporation related to the relevant process.

   3.Methods of Personal Data Collection and Legal Grounds

For the purpose of auditing and supervision of the compliance of the Law on Protection of Personal Data with the Article 1 regulating the purpose of the Law and Article 2 regulating the scope of the Law, realization of the objectives set forth in the Article 5 and 6 of the Law on Protection of Personal Data and the Policy and accurately and complete fulfilment of the obligations arising from the law within the frame of the legal grounds based on legislation, agreement, claim and request, the Personal Data are collected through various means such as on sorts of verbal, printed and electronic media through technical and other methods and/or social media accounts that you authorize to be accessed by our Corporation and processed by our Corporation or data processors appointed by our Corporation.

   4.Rights of the Personal Data Holders Pursuant to the Law on Protection of Personal Data

Our Corporation, in accordance with the Article 10 of the Law on Protection of Personal Data, informs you, regarding your rights as the Personal Data Holders, provides guidance how the said rights are exercised and realizes the internal mechanism, administrative and technical regulations required for all those. Our Corporation, in accordance with Article 11 of the Law, informs the individuals with their Personal Data collected, regarding finding out whether the Personal Data is processed, requesting information in this regard in the event that their Personal Data was processed, eliciting the purpose of Personal Data processing and whether it is used as intended, knowing the third party recipients of the Personal Data both inland and outland, requesting for the correction in case of inaccurate or flawed processing of the Personal Data, requesting for the deletion or destruction of the Personal Data within the scope of the requirements set forth in Article 7 of the as Law on Protection of Personal Data, requesting for the notification of the processes performed in accordance with paragraph (d) and (e) of Article 11 of the Law on Protection of Personal Data to the third parties that are the recipient of the Personal Data, raising objection to an outcome to be revealed against that particular person by means of analyzing the data processed through exclusive automated systems, claiming for damages to be compensated in the case of sustaining damages due to processing of the Personal Data in breach of the Law.

The Personal Data Holders are entitled to communicate their requests related to their above-cited rights by completing the Application Form enclosed on APPENDIX and delivering to our Corporation free of charge along with the information and the documents for identity purposes by means of the methods hereinafter or other methods stated by the Board of Personal Data Protection:

  • Deliverance of the copy of the form upon completion bearing wet signature through notary public or registered letter with return receipt to Yaşamkent mahallesi. 3117.sokak no:7 Yaşamkent/Çankaya

  • Deliverance of the form bearing secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No. 5070 to minus@minusofficial.com by means of registered e-mail.

  • Through any other method anticipated/to be anticipated by the Board of Personal Data Protection.

In order for the third parties to request for application on behalf of the Personal Data Holders, Special Power of Attorney is required to be issued by the Personal Data Holder through the notary public empowering the entity to file the application.

Our Corporation shall finalize the request as earliest as possible based on the nature of the request and no later than 30 (thirty) days without applying any charges. However, in case the process requires an additional cost, our Corporation is entitled to request for a fee to be calculated based on the tariff set forth by the Board of Personal Data Protection.

APPENDIX       : Application Form

 FORM OF EXPRESS CONSENT ON PERSONAL DATA PROCESSING

I have read the elucidation wording on the Processing and Protection of the Personal Data provided to me. I have further been informed on the Law on Personal Data Protection, comprehended by legal rights and I hereby agree and acknowledge that the following consent of mine obtained in this regard is valid and based on my freewill.

I hereby grant my approval with my express and written consent for my personal data that I have disclosed to benefit from the products and services of your Corporation and be informed on such and my personal data to be acquired by your Corporation from the relevant real and legal entities to be processed to allow me to benefit from the products, applications, advantages or campaigns that are convenient for me in line with my requirements and for the purposes of general information and ensuring all sorts of communications to be established with me and to be disclosed to the Business Associates of your Corporation, Stakeholders of your Corporation, Officials of your Corporation, legally authorized Public Institutions and Organizations, legally authorized Private Legal Entities and/or third parties/organizations to be designated by such in the event that my Personal Data is required and the deliverance of information, promotional and marketing communications and messages with data, audio and image content to be directly transmitted or through SMS, MMS, telephone, fax, dialer devices, electronic mail and similar communication channels by your Corporation with the awareness that I am entitled to reject such at any time. 

Personal Data Holder

Name & Surname:

Date:

Signature

bottom of page